Jestem proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu nad Horyniem Ukraina e-mail: vykovaliv@gmail.com www.ostrog.blox.pl Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Vitold-Yosif Kovaliv skr. poczt. 9 34-520 Poronin
RSS
czwartek, 11 marca 2010

Kalendarium Wołyńskie

4 marca

Herb książęcy Pogoń litewska

Herb książęcy Pogoń litewska

4 marca 1743 r. – w Kolbuszowej urodził się Hieronim Janusz Sanguszko, generał i ostatni wojewoda wołyński. Przeciwnik Konstytucji 3 Maja, konfederat targowicki. Zmarł 4 września 1812 r. w Sławucie.

 

4 marca 1925 r. – zmarł ks. Andrzej Fedukowicz, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej. Urodził się w 1875 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1902 roku. Kanclerz kurii biskupiej, wielokrotnie aresztowany, torturowany i szantażowany. Zmarł w wyniku samospalenia, co było oprotestem przeciw opublikowaniu w jego imieniu fałszywego listu do papieża Piusa XI w 1925 roku.

 

4 marca 1932 r. – w Pińsku na Polesiu urodził się Ryszard Kapuściński, polski pisarz, reporter, autor książek „Imperium”, „Cesarz” i „Wojna futbolowa”. Zmarł 23 stycznia 2007 r. w Warszawie.

 

4 marca 1944 r. – oddziały Armii Czerwonej weszły w rejon północny (pod Kowlem) działań 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Rozpoznawczy oddział kawalerii radzieckiej osiągnął Dąbrowę i Zasmyki. Dowódca tego oddziału, kpt. Gusiew otrzymał niezbędne informacje o obronności niemieckiej Kowla, a mjr Kowal oficjalnie zgłosił wojskom radzieckim działania na tamtych terenach Polskiej Dywizji Partyzanckiej, prosząc o kontakty z wyższym dowództwem radzieckim.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6/78 z czerwca 2008 r. // http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

4 marca 1944 r. – w ramach Akcji „Burza” 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK nawiązała kontakt z Sowietami (kpt. Gusiew) w rejonie Dąbrowa – Zasmyki.

 

4 marca 1955 r. – w Wilnie zmarł Dmytro Iwanowicz Abramowicz, profesor, badacz historii literatury ukraińskiej i literatury Słowian Wschodnich. Urodził się 26 lipca (7 sierpnia) 1873 r. w Hulewiczach w powiecie łuckim w gubernii wołyńskiej.

 

4 marca 1991 r. – w Żytomierzu wyświęcono na biskupa diecezjalnego ks. Jana Purwińskiego.

 

4 marca 1992 r. – w Ostródzie zmarł ks. Wacław Hipsz (1903-1992). Urodził się 27 września 1903 r. w Warszawie. W latach 1926-1935 katecheta w Dubnie, 1935-1939 – prefekt szkół średnich we Włodzimierzu Wołyńskim. Wołyń opuścił na początku II wojny światowej.

 

4 marca 1992 r. – zmarł w Ostródzie ks. infułat Wacław Hipsz. Urodzony 27 września 1903 r., święcenia kapłańskie otrzymał 4 lipca 1926 r. w Łucku. W latach 1926–1935 pracował jako katecheta w Dubnie, a w latach 1935–1939 jako prefekt szkół średnich we Włodzimierzu Wołyńskim. Po wybuchu II wojny światowej zagrożony aresztowaniem przeniósł się do diecezji podlaskiej, gdzie pracował w tajnym szkolnictwie. Od 1946 r. rozpoczął pracę w diecezji warmińskiej pełniąc w różnych miejscowościach funkcję prefekta, proboszcza, był dziekanem kilku dekanatów, odbudował wiele kościołów. Dnia 6 marca 1963 r. otrzymał awans na prałata, prepozyta łuckiej kapituły katedralnej i prepozyta kapituły łuckiej, cały czas pracując w Ostródzie. Dnia 5 marca 1987 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. prałata W. Hipsza infułatem. Pochowany został w Ostródzie.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

Kalendarium Wołyńskie

3 marca

3 marca 1940 r. – w Ostrogu został aresztowany przez Sowietów Adam Gorzkowski, leśniczy w miejscowości Bór, nadleśnictwo Ostróg. Urodził się 10 listopada 1901 r. w Nieledwi k. Hrubieszowa. Zginął w Katyniu (?).

Uroczystości w Borszczówce z udziałem Jolanty Kwaśniewskiej

Uroczystości w Borszczówce, 6 listopada 2003 r.,

z udziałem Jolanty Kwaśniewskiej  

Fot. Aleksander Gruszecki

3 marca 1943 r. – żandarmeria niemiecka wspólnie z policją ukraińską dokonała pacyfikacji polskich wsi Borszczówka i Lidawka w gm. Hoszcza, pow. rówieński. W Borszczówce spalono 48 gospodarstw i rozstrzelano przeszło 200 osób, w tym dzieci i kobiety. We wspólnym grobie na rozdrożu pochowano 152 osoby. W Lidawce zamordowano 104 osoby i spalono 29 gospodarstw.

 

3 marca 1945 r. – zginął w walce Edward Bednarski, Polak, szeregowy, instruktor sanitarny, w 1944 r. zmobilizowany do Armii Czerwonej. Pochowany w Międzyrzeczu w woj. gorzowskim (Polska). Urodził się w 1927 r. w wiosce Uljanówka w obwodzie chmielnickim.

 

3 marca 1987 r. – zmarł ks. dr Stanisław Kobyłecki. Urodzony w 1902 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1926 r. Był profesorem w seminarium w Łucku,. W czasie pierwszej okupacji sowieckiej był więziony, w czasie okupacji niemieckiej, proboszcz parafii farnej we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1943 r. zorganizował na plebanii sierociniec dla ofiar rzezi nacjonalistów ukraińskich. Kiedy w 1943 r. nacjonaliści podczas Mszy św. w Swojczowie, wymordowali wiernych, a kościół wysadzili w powietrze, wraz z ocalałymi swojczowiakami, z narażeniem życia, uratował cudowny obraz Matki Boskiej Swojczowskiej i przewiózł go do kościoła we Włodzimierzu Wołyńskim. (Obecnie obraz znajduje się w parafii św. Wincentego w Otwocku koło Warszawy.) W 1944 r. ks. St. Kobyłecki opuścił diecezję łucką i pracował na terenie Polski, był między innymi kanclerzem kurii biskupiej w Olsztynie. Po śmierci bp. A.P. Szelążka został wikariuszem kapitulnym.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

środa, 10 marca 2010

Kalendarium Wołyńskie

2 marca

Antonina Błudowa

Antonina Błudowa (pierwsza z lewej)

P.P. Sokołow. 1843. Papier, akwarela. 22х18

2 marca 1865 r. – Antonina Błudowa założyła prawosławne Bractwo Świętych Cyryla i Metodego w Ostrogu, wybitnie rusyfikacyjną placówkę religijno-oświatową na Wołyniu.

 

2 marca 1899 r. – w Limie zmarł Ernest Malinowski, polski inżynier, oficer w powstaniu listopadowym, prof. Uniwersytetu w Limie. Urodził się 5 stycznia 1808 r. w Seweryniach na Wołyniu.

Zob.: biogram w Wikipedii // (...)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ernest_Malinowski

 

2 marca 1932 r. – zmarł ks. Aleksander Marszycki, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Urodził się w 1882 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1908 roku.

 

 

2 marca 1991 r. – w archikatedrze lwowskiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się wspólna sakra biskupów-nominatów Jana Olszańskiego, ordynariusza diecezji kamieniecko-podolskiej oraz lwowskich biskupów pomocniczych Rafała Władysława Kiernickiego i Marcjana Trofimiaka. Głównym konsekratorem był abp Marian Jaworski a współkonsekratorami byli bp. Stanisław Nowak z Częstochowy i bp Tadeusz Kondrusiewicz z Grodna. Przybyli na tę uroczystość nuncjusz apostolski w byłym ZSRR abp Francesco Colasuono, wielu biskupów z Polski oraz biskupi i kapłani obrządku wschodniego.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

Kalendarium Wołyńskie

1 marca

1 marca 1862 r. – Ziemianie Mossakowscy w Łopawszu, jako pierwsi na Wołyniu, uwłaszczyli chłopów.

 Kapucyni w Ostrogu

Kapucyni w Ostrogu (1939 r.)

Fot. Archiwum Krakowskiej Prowincji OO. Kapucynów

 1 marca 1910 r. – w Haczowie urodził się o. Bolesław Jan Wojtuń OFM Cap. (1910-1969). W 1939 r. mianowany prefektem szkolnym w Ostrogu. W okresie wojny pracował jako duszpasterz w Ludwipolu i Brodach. Zmarł 25 maja 1969 r. w Pile.

 

1 marca 1918 r. – w Żytomierzu na posiedzeniu Małej Rady uchwalono ustawę o jednostce pieniężnej – grzywnie jaka mieściła 8,712 części szczerego złota i dzieliła się na 100 szagów. 2 grzywny odpowiadały 1 karbowańcowi emisji 1917 roku.

 

1 marca 1929 r. – w Mohylowie Podolskim w obw. winnickim urodził się Anatolij Swidzynśkyj, ukraiński uczony fizyk, pierwszy rektor Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki.

 

1 marca 1943 r. – w Kostopolu dokonano licznych aresztowań wśród inteligencji polskiej i ukraińskiej. Aresztowano około 250 osób, których osadzono w więzieniu w Równem.

 

1 marca 1944 r. – Por. „Gzyms” – Franciszek Pukacki obejmuje dowództwo I batalionu 45 pp 27 Wołyńskie Dywizji AK, w którego skład weszły oddziały partyzanckie „Gzymsa” (1 kompania) i „Bomby” (2 kompania).

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6/78 z czerwca 2008 r. // http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

1 marca 1952 r. – w Łucku został otwarty Instytut Pedagogiczny.

 

1 marca 2007 r. – od tego dnia na zaproszenie dr Michała Gołosia, Rektora WSSMiKS, na stażu w Chełmie jest 5 studentów Państwowego Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki w Łucku.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl

niedziela, 07 marca 2010

Kalendarium Wołyńskie

28 lutego

ks. Hugo Kołłątaj

ks. Hugo Kołłątaj

28 lutego 1812 r. – w Warszawie zmarł ks. Hugo Kołłątaj, polski duchowny katolicki, polityk i publicysta. Urodził się 1 kwietnia 1750 r. w Dederkałach Wielkich na Wołyniu. Współtwórca Liceum Krzemienieckiego.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ko%C5%82%C5%82%C4%85taj

 

28 lutego 1944  r. – we wsi Rudniki pow. Kowel Ukraińcy zamordowali 5 Polaków, w tym troje rodzeństwa z 18-letnią dziewczyną.

Zob.: Stanisław Żak (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

 

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1943_1.html  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl

 

Kalendarium Wołyńskie

27 lutego

Herb króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego

Herb króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego

27 lutego 1670 r.  – na Jasnej Górze w Częstochowie odbył się ślub króla Polski Michał Korybuta Wiśniowieckiego z arcyksiężniczką austriacką Eleonorą Habsburg.  

 

27 lutego 2007 r. – prezydent Polski Lecz Kaczyński i prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko we wspólnym oświadczeniu potępili akcję „Wisła” i stwierdzili, że była ona sprzeczna z podstawowymi prawami człowieka.   

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl

Kalendarium Wołyńskie

26 lutego

WzW

26 lutego 1768 r. – w Kamieńcu Podolskim zmarł br. Krystian Berghlender (Benglidler), jezuita, aptekarz w Ostrogu (1759-1764), Stanisławowie i Kamieńcu Podolskim. Urodził się 10 maja 1736 r. w Czechach.

 

26 lutego 1889 r. – w wiosce Mokrec w powiecie włodzimierskim urodził się Borys Biłećkyj (Bielecki) (1889-1969), ukraiński pedagog, dyrektor gimnazjum ukraińskiego w Łucku. Przyjacielskie stosunki z wojewoda Józewskim wykorzystywał w celu ratowania przed zamknięciem tej placówki. Zmarł w 1969 r. w Dubnie.

 

26 lutego 1993 r. – urodził się kard. Lubomyr Huzar, grekokatolicki arcybiskup większy kijowsko-halicki.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lubomyr_Huzar  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl

 

Kalendarium Wołyńskie

25 lutego

25 lutego 1725 r. – w Oleszycach urodził się ks. Józef Maciej Ignacy Bertrand, jezuita. W latach 1753-1754 wykładowca etyki i matematyki w kolegium jezuitów w Ostrogu na Wołyniu. Zmarł po 1784 r. w Galicji.  

 Łesia Ukrainka

25 lutego 1871 r. – urodziła się Łesia Ukrainka (ukr. Леся Українка; właśc. Łarysa Petriwna Kosacz-Kwitka, ukr. Лариса Петрівна Косач-Квітка), ukraińska poetka, tłumaczka, krytyk literacki i działaczka społeczna.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81esia_Ukrainka

Ks. Witold Józef Kowalów, „Biblijni motywy w poezji Łesi Ukrainki”, [w:] Tegoż, „Sursum corda. W górę serca. Wybór artykułów prasowych z lat 1992-1977”, s. 211-216;

Горохович А. Поетика Лесі Українки і її афоризми. –Вінніпег: Волинь, 1980. – 144с.; Косач-Кривинюк О. Леся Українка: Хронологія життя і творчості. – Нью-Йорк, 1970.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl

środa, 24 lutego 2010

Kalendarium Wołyńskie

24 lutego

24 lutego 1784 r. – w Sławucie na Wołyniu urodził się Maciej Rybiński, polski generał. Uczestnik kampanii napoleońskich. Ostatni wódz naczelny w powstaniu listopadowym. Zmarł 17 stycznia 1874 r. w Paryżu.

 

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Rybi%C5%84ski_(genera%C5%82)

 

 ks. Hugo Kołłątaj

ks. Hugo Kołłątaj

24 lutego 1812 r. – w Warszawie zmarł ks. Hugo Kołłątaj herbu Kotwica, filozof i publicysta, jeden z głównych przedstawicieli polskiego oświecenia. Urodził się 1 kwietnia 1750 r. w Dederkałach Wielkich na Wołyniu.

 

Zob.: biogram w Wikipedii //

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ko%C5%82%C5%82%C4%85taj  

 

 

 

24 lutego 1885 r. – w Warszawie urodził się Stanisław Ignacy Witkiewicz, pseud. „Witkacy”, wybitny polski dramaturg, pisarz i malarz. Zmarł 18 września 1939 r. w Jeziorach na Polesiu.

 

Zob.: biogram w Wikipedii //

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Ignacy_Witkiewicz  

 

 

 

24 lutego 1926 r. – odbył się ingres bp A Szelążka (1925-1950) do katedry św. Piotra i Pawła w Łucku i objęcie rządów nad diecezją, która liczyła wówczas 200.000 wiernych, pracowało w niej 195 kapłanów w 99 parafiach i 11 dekanatach. Bp A.P. Szelążek urodził się 1 sierpnia 1865 r. w Stoczku Łukowskim na Podlasiu. Od 1925 r. bp łucki. Do wybuchu II wojny światowej, bp Szelążek utworzył jeszcze ponad 70 nowych parafii i wydzielił kolejnych 5 dekanatów. Założył drukarnię diecezjalną oraz erygował Instytut Akcji Katolickiej w Łucku. Jeden z najbardziej zasłużonych ordynariuszy diecezji łuckiej, więziony i represjonowany przez władze komunistyczne, wydalony do Polski w 1946 roku. Zmarł 9 lutego 1950 r. na wygnaniu w Polsce (w Zamku Bierzgłowskim) zmarł bp Adolf Piotr Szelążek.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Szel%C4%85%C5%BCek  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl

wtorek, 23 lutego 2010

Kalendarium Wołyńskie

23 lutego

23 lutego 1655 r. – zmarł prawosławny bp łucki i ostrogski Józef Czaplic Szpanowski. Syn Mikołaja Czaplica. Jako władyka łucki i Ostrogski był zatwierdzony przez króla Jana Kazimierza.

 Alojzy Feliński

Alojzy Feliński

23 lutego 1820 r. – w Krzemieńcu zmarł niespodziewanie Alojzy Feliński, polski poeta i dramatopisarz, przedstawiciel klasycyzmu postanisławowskiego. Urodził się w 1771 r. w Łucku na Wołyniu. Młodość spędził w majątku rodowym w Wojutynie pod Łuckiem. Kształcił się w kolegium pijarów w Dąbrowicy, następnie we Włodzimierzu Wołyńskim. W pierwszą rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego (20 czerwca 1816 r.) napisał hymn ku czci cara Aleksandra I „Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki...”. Stryj św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

Zob.: Marek Adamiec, „Alojzy Feliński”, //

http://monika.univ.gda.pl/~literat/autors/felins.htm

biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Alojzy_Feli%C5%84ski

 

23 lutego 1838 r. – zmarł bp Jozafat Bułhak, grekokatolicki bp piński, włodzimierski i połocki, a następnie metropolita Kościoła unickiego w Rosji. Urodził się 20 kwietnia 1758 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jozafat_Bu%C5%82hak

 

23 lutego 1929 r. – w Tallinie urodził się Aleksy II (Aleksiej Michajłowicz Rüdiger), prawosławny patriarcha Moskwy i Wszechrusi od 10 lipca 1990 roku. Zmarł 5 grudnia 2008 r. w Moskwie.

Zob.: biogram w Wikipedii // 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksy_II_(patriarcha_Moskwy)

 

23 lutego 1957 r. – w Kowlu na Wołyniu urodził się Wiktor Burczak, artysta, autor witraży w wielu kościołach w Polsce – m.in. Siedliszcze, Polichna, Kumów, Podgórze (woj. lubelskie), Ruski Bród, Jankowice (d. woj. radomskie).

 

23 lutego 1993 r. – zmarł Wacław Kopisto (1911-1993), mjr Wojska Polskiego, organizator polskiej samoobrony na Wołyniu. Urodził się 8 lutego 1911 r. w Józinie na Wołyniu. Dowódca KEDYW-u Inspektoratu Łuck. Aresztowany w 1994 r. przez Sowietów i skazany na kare śmierci. Wyrok zamieniono na 10 lat więzienia.

Zob.: „Słownik Biograficzny Powiatu Łańcuckiego” //

http://www.powiat-lancut.com.pl/?biografie&litera=K

 

23 lutego 2003 r. – w Kamieńcu Podolskim zmarł bp Jan Olszański, ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej w latach 1991-2002. Urodził się 14 stycznia 1919 r. w Huciskach k. Tarnopola.

Zob.: biogram w Wikipedii // 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Olsza%C5%84ski

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl

 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 62
| < Luty 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
O autorze
Tagi
Vesna

Krzysztof Broszkowski OP - osobista strona www

Poleć naszą stronę ЛОТ "Пошук" KRESY uahistory Сайт акції з поширення української музики серед населення України Kościół Rzymsko-Katolicki na Białorusi Я в контактi Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too